Quan Hệ Cổ Đông

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (13/4/2018)

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Bao gồm:

1. Chương trình đại hội

2. Quy chế ĐHCĐ thường niên 2018

3. Báo cáo của HĐQT và BTGĐ về KQKD 2017 và KH 2018

4. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017

5. Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán 2017

6. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận 2017 và KH lợi nhuận 2018

7. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán 2018

8. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và tiền lương TGĐ năm 2018 

9. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Vinapharm

9a. Dự thảo Điều lệ Vinapharm

9b. Phụ lục những điểm sửa đổi của Điều lệ Vinapharm

10a. Tờ trình ban hành Quy chế quản trị Vinapharm

10b. Dự thảo quy chế quản trị nội bộ

11. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./. 

File download :48433-DVN Tai lieu DHDCD 2018.rar

Danh mục Tin tức

Tra cứu thông tin số đăng ký Thuốc

Sản phẩm

 • Sản phẩm trung tâm dược

Công ty thành viên

 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
 • Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
 • Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
 • Công ty CP Dược phẩm Danosome
 • Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 • Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Công ty đối tác

Đối tác 2