Văn bản pháp luật

Dự thảo sửa đổi của 237 TCVN I:2009 về thuốc (DĐVN IV) (02/06/2016)

Công văn số 8447/QLD-CL ngày 25/5/2016 của Cục Quản lý Dược về việc góp ý Dự thảo sửa đổi của 237 TCVN I:2009 về thuốc (DĐVN IV)

Tải về
Văn bản hợp nhất thông tư hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trức tiếp với thuốc (31/5/2016)

Văn bản số 03/VBHN-BYT ngày 24/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế hợp nhất thông tư hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trức tiếp với thuốc

Tải về
Công văn 404/PC ngày 25/5/2016 Của Vụ Pháp chế góp ý Nghị dịnh sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực công thương (26/5/2016)

Công văn 404/PC ngày 25/5/2016 Của Vụ Pháp chế góp ý Nghị dịnh sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực công thương

Tải về
Công văn số 7799/QLD-ĐK ngày 17/5/2016 thông báo về tình trạng sở hữu trí tuệ hoạt chất Regorafenib, muối arginin của Perindopril (25/5/2016)

Công văn số 7799/QLD-ĐK ngày 17/5/2016 thông báo về tình trạng sở hữu trí tuệ hoạt chất Regorafenib, muối arginin của Perindopril

Tải về
Thông tư số 04/2016/TT-BKHĐT (20/5/2016)

Thông tư số 04/2016/TT-BKHĐT ngày 17 tháng 5 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định các biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội theo Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật doanh nghiệp.

Tải về
Luật Dược (sửa đổi) sẽ có hiệu lực từ 01/01/2017

Luật Dược (sửa đổi) sẽ có hiệu lực từ 01/01/2017

Tải về
Quyết định ban hành danh mục các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện (Đợt 2) (18/5/2016)

Quyết định ban hành danh mục các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện (Đợt 2)

Tải về
Dự thảo sửa đổi của 84 TCVN I:2009 về thuốc (DĐVN IV) (4/5/2016)

Công văn số 3327/QLD-CL ngày 08/3/2016 của Cục Quản lý Dược về việc góp ý Dự thảo sửa đổi của 84 TCVN I:2009 về thuốc (DĐVN IV)

Tải về
Công văn hướng dẫn triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong lĩnh vực đăng ký thuốc (28/04/2016)

Thực hiện Quyết định số 5480/QĐ-BYT ngày 23/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc triển khai dịch vụ công mức độ 4 trong lĩnh vực đăng ký thuốc. Để thực hiện thí điểm dịch vụ công trực tuyến đăng ký thuốc với hình thức hồ sơ đăng ký lần đầu trong giai đoạn từ 01/01/2016 đến 31/12/2016, Cục Quản lý Dược ban hành công văn số 1178/QLD-ĐK ngày 22/01/2016 hướng dẫn triển khai dịch vụ công trực mức độ 4 trong lĩnh vực đăng ký thuốc gửi các cơ sở đăng ký thuốc lưu hành tại Việt Nam biết và thực hiện.

Tải về
Thông tư bổ sung Điều 9 Thông tư số 14/2012/TT-BYT ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế (15/02/2016)

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư số 02/2016/TT-BYT ngày 12/01/2016 bổ sung Điều 9 Thông tư số 14/2012/TT-BYT ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định các nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt sản xuất bao bì dược phẩm" (GMP) và hướng dẫn triển khai, áp dụng

Tải về
Thông tư Hướng dẫn thực hiện khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với người nhiễm HIV và người sử dụng các dịch vụ y tế liên quan đến HIV/AIDS (30/06/2015)

Thông tư Hướng dẫn thực hiện khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với người nhiễm HIV và người sử dụng các dịch vụ y tế liên quan đến HIV/AIDS

Tải về
Một số quyết định mới về việc đính chính thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH (08/06/2015)

Ngày 12 tháng 02 năm 2015 Bộ Y Tế đã ban hành quyết định số: 587/QĐ-BYT về việc đính chính Thông tư liên tịch số 10/2014/TTLT-BYT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 26 tháng 02 năm 2014 của liên bộ: Bộ Y tế - Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch. Quyết định này có hiệu lực thi hành cùng thời điểm có hiệu lực của Thông tư liên tịch số 10/2014/TTLT-BYT-BNV-BTC-BLĐTBXH.

Tải về
Một số thông tư mới về hướng dẫn giám sát việc thực hiện chế độ tuyển dụng, sử dụng lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng và chế độ khác (08/06/2015)

Ngày 30 tháng 03 năm 2015 BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI đã ban hành thông tư số: 15/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn giám sát việc thực hiện chế độ tuyển dụng, sử dụng lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng và chế độ khác đối với người lao động và viên chức quản lý trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/05/2015.

Tải về
Thông tư mới hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng (21/05/2015)

Ngày 20 tháng 03 năm 2015 Bộ Xây Dựng đã ban hành thông tư số: 01/2015/TT-TXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Thông tư này có hiệu lực thực thi kể từ ngày 15/05/2015.

Tải về
Một số thông tư mới quy định chi tiết điều kiện, thủ tục cho phép áp dụng kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh. (21/05/2015)

Ngày 03 tháng 04 năm 2015 Bộ Y Tế đã ban hành thông tư số 07/2015/TT-BYT quy định chi tiết điều kiện, thủ tục cho phép áp dụng kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh. Thông tư này có hiệu lực thực thi kể từ ngày 01/06/2015.

Tải về
Một số thông tư mới quy định về thừa nhận tiêu chuẩn quản lý chất lượng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (20/05/2015)

Ngày 17 tháng 03 năm 2015 Bộ Y Tế ban hành thông tư số: 04/2015/TT-BYT quy định về thừa nhận tiêu chuẩn quản lý chất lượng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Thông tư này có hiệu lực thực thi kể từ ngày 01 tháng 05 năm 2015.

Tải về
Một số thông tư mới quy định việc đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước (20/05/2015)

Ngày 06 tháng 03 năm 2015 Bộ Khoa học và công nghệ đã ban hành thông tư số: 02/2015/TT-BKHCN quy định việc đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước. Thông tư này có hiệu lực thực thi kể từ ngày 20 tháng 04 năm 2015.

Tải về
Một số thông tư mới ban hành danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế (18/05/2015)

Ngày 17 tháng 03 năm 2015 Bộ Y Tế đã ban hành thông tư số: 05/2015/TT-BYT Ban hành danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2015.

Tải về
Một số nghị định mới về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (18/05/2015)

Ngày 25 tháng 03 năm 2015 Thủ Tướng Chính Phủ đã ban hành nghị định số: 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 05 năm 2015 và thay thế Nghị định số: 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Tải về
Một số nghị định mới quy định việc thực hiện kết luận thanh tra

Ngày 27 tháng 03 năm 2015 Thủ Tướng Chính Phủ đã ban hành nghị số: 33/2015/NĐ-CP quy định việc thực hiện kết luận thanh tra. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 05 năm 2015.

Tải về
Trang < << 1 2 34 5 >> >    Trang 3 / 9

Danh mục Tin tức

Tra cứu thông tin số đăng ký Thuốc

Công ty thành viên

 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
 • Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
 • Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
 • Công ty CP Dược phẩm Danosome
 • Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 • Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Công ty đối tác

Đối tác 2