Văn bản pháp luật

Biểu mẫu báo cáo tổng kết 2015 (19/11/2015)

Biểu mẫu báo cáo tổng kết 2015

Tải về
Dự thảo sửa đổi của 84 TCVN I:2009 về thuốc (DĐVN IV) (4/5/2016)

Công văn số 3327/QLD-CL ngày 08/3/2016 của Cục Quản lý Dược về việc góp ý Dự thảo sửa đổi của 84 TCVN I:2009 về thuốc (DĐVN IV)

Tải về
Công văn hướng dẫn triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong lĩnh vực đăng ký thuốc (28/04/2016)

Thực hiện Quyết định số 5480/QĐ-BYT ngày 23/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc triển khai dịch vụ công mức độ 4 trong lĩnh vực đăng ký thuốc. Để thực hiện thí điểm dịch vụ công trực tuyến đăng ký thuốc với hình thức hồ sơ đăng ký lần đầu trong giai đoạn từ 01/01/2016 đến 31/12/2016, Cục Quản lý Dược ban hành công văn số 1178/QLD-ĐK ngày 22/01/2016 hướng dẫn triển khai dịch vụ công trực mức độ 4 trong lĩnh vực đăng ký thuốc gửi các cơ sở đăng ký thuốc lưu hành tại Việt Nam biết và thực hiện.

Tải về
Thông tư bổ sung Điều 9 Thông tư số 14/2012/TT-BYT ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế (15/02/2016)

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư số 02/2016/TT-BYT ngày 12/01/2016 bổ sung Điều 9 Thông tư số 14/2012/TT-BYT ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định các nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt sản xuất bao bì dược phẩm" (GMP) và hướng dẫn triển khai, áp dụng

Tải về
Thông tư Hướng dẫn thực hiện khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với người nhiễm HIV và người sử dụng các dịch vụ y tế liên quan đến HIV/AIDS (30/06/2015)

Thông tư Hướng dẫn thực hiện khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với người nhiễm HIV và người sử dụng các dịch vụ y tế liên quan đến HIV/AIDS

Tải về
Một số quyết định mới về việc đính chính thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH (08/06/2015)

Ngày 12 tháng 02 năm 2015 Bộ Y Tế đã ban hành quyết định số: 587/QĐ-BYT về việc đính chính Thông tư liên tịch số 10/2014/TTLT-BYT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 26 tháng 02 năm 2014 của liên bộ: Bộ Y tế - Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch. Quyết định này có hiệu lực thi hành cùng thời điểm có hiệu lực của Thông tư liên tịch số 10/2014/TTLT-BYT-BNV-BTC-BLĐTBXH.

Tải về
Một số thông tư mới về hướng dẫn giám sát việc thực hiện chế độ tuyển dụng, sử dụng lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng và chế độ khác (08/06/2015)

Ngày 30 tháng 03 năm 2015 BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI đã ban hành thông tư số: 15/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn giám sát việc thực hiện chế độ tuyển dụng, sử dụng lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng và chế độ khác đối với người lao động và viên chức quản lý trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/05/2015.

Tải về
Thông tư mới hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng (21/05/2015)

Ngày 20 tháng 03 năm 2015 Bộ Xây Dựng đã ban hành thông tư số: 01/2015/TT-TXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Thông tư này có hiệu lực thực thi kể từ ngày 15/05/2015.

Tải về
Một số thông tư mới quy định chi tiết điều kiện, thủ tục cho phép áp dụng kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh. (21/05/2015)

Ngày 03 tháng 04 năm 2015 Bộ Y Tế đã ban hành thông tư số 07/2015/TT-BYT quy định chi tiết điều kiện, thủ tục cho phép áp dụng kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh. Thông tư này có hiệu lực thực thi kể từ ngày 01/06/2015.

Tải về
Một số thông tư mới quy định về thừa nhận tiêu chuẩn quản lý chất lượng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (20/05/2015)

Ngày 17 tháng 03 năm 2015 Bộ Y Tế ban hành thông tư số: 04/2015/TT-BYT quy định về thừa nhận tiêu chuẩn quản lý chất lượng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Thông tư này có hiệu lực thực thi kể từ ngày 01 tháng 05 năm 2015.

Tải về
Một số thông tư mới quy định việc đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước (20/05/2015)

Ngày 06 tháng 03 năm 2015 Bộ Khoa học và công nghệ đã ban hành thông tư số: 02/2015/TT-BKHCN quy định việc đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước. Thông tư này có hiệu lực thực thi kể từ ngày 20 tháng 04 năm 2015.

Tải về
Một số thông tư mới ban hành danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế (18/05/2015)

Ngày 17 tháng 03 năm 2015 Bộ Y Tế đã ban hành thông tư số: 05/2015/TT-BYT Ban hành danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2015.

Tải về
Một số nghị định mới về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (18/05/2015)

Ngày 25 tháng 03 năm 2015 Thủ Tướng Chính Phủ đã ban hành nghị định số: 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 05 năm 2015 và thay thế Nghị định số: 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Tải về
Một số nghị định mới quy định việc thực hiện kết luận thanh tra

Ngày 27 tháng 03 năm 2015 Thủ Tướng Chính Phủ đã ban hành nghị số: 33/2015/NĐ-CP quy định việc thực hiện kết luận thanh tra. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 05 năm 2015.

Tải về
Một số quyết đinh mới về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của BTC (15/05/2015)

Ngày 10 tháng 03 năm 2015 Bộ Tài Chính đã ban hành quyết định số: 447/QĐ-BTC về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính tính đến hết ngày 31/12/2014. Quyết định này có hiệu lực thực thi kể từ ngày 10/03/2015.

Tải về
Một số chỉ thị mới về tăng cường thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế (15/05/2015)

Ngày 02 tháng 04 năm 2015 Thủ Tướng Chính Phủ ban hành chỉ thị số: 05/CT-TTg về tăng cường thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày 02/04/2015.

Tải về
Một số thông tư mới về quy định giá trị hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (14/05/2015)

Ngày 25 tháng 03 năm 2015 Bộ Tài Chính đã ban hành thông tư số: 39/2015/TT-BTC quy định về giá trị hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Thông tư này có hiệu lực thực thi kể từ ngày 25/03/2015.

Tải về
Một số quyết định mới về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công Thương ban hành hết hiệu lực thi hành (14/05/2015)

Ngày 27 tháng 03 năm 2015 Bộ Công Thương đã ban hành quyết định số: 2945/QĐ-BCT về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công Thương ban hành hết hiệu lực thi hành. Quyết định này có hiệu lực thực thi kể từ ngày 27/03/2015.

Tải về
Một số thông tư mới về quy định tổ chức quản lý các chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia ( 13/05/2015)

Ngày 12 tháng 03 năm 2015 Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành thông tư số: 05/2015/TT-BKHCN Quy định tố chức quản lý các chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 05 năm 2015

Tải về
Một số nghị định mới về luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp (13/05/2015)

Ngày 12 tháng 03 năm 2015 Chính Phủ đã ban hành nghị định số: 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 05 năm 2015. Các chế độ quy định tại nghị định này được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Tải về
Trang 12 3 >> >    Trang 1 / 7

Danh mục Tin tức

Tra cứu thông tin số đăng ký Thuốc

Công ty thành viên

 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
 • Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
 • Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
 • Công ty CP Dược phẩm Danosome
 • Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 • Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Công ty đối tác

Đối tác 2