Giới thiệu

Sơ đồ tổ chức (23/01/2015)

Sơ đồ tổ chức của Tổng công ty sau cổ phần hóa  

 

Tổng Công ty Dược Việt Nam - Công ty Cổ Phần 

Hội đồng quản trị:

1. Ông Lê Văn Sơn - Chủ tịch HĐQT

2. Ông Đinh Xuân Hấn - Thành viên 

3. Bà Nguyễn Hồng Nhung - Thành viên

4. Bà Hàn Thị Khánh Vinh - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc

5. Ông Trần Anh Vương - Thành viên

Kiểm soát viên:

- Ông Nguyễn Văn Khái - Trưởng ban kiểm soát

- Ông Trần Văn Hải - Kiểm soát viên 

Ban Tổng Gám đốc:

1.  Ông Đinh Xuân Hấn - Tổng Giám đốc

Các Phòng Ban chức năng:

1. Phòng Tổ chức Hành chính
2. Phòng Tài chính Kế toán
3. Phòng Khoa học Công nghệ
4. Phòng Kế hoạch Đầu tư
5. Phòng Kinh doanh Xuất Nhập khẩu

Đơn vị phụ thuộc Công ty mẹ:

1. Trung tâm nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ Dược
2. Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh
 

Danh sách các Công ty trên 50% vốn điều lệ:

1. Công ty CP Dược phẩm trung ương CPC!

2. Công ty CP Dược phẩm trung ương CODUPHA

3. Công ty CP Dược Trung ương 3

Danh sách các công ty dưới 50% vốn điều lệ:

1. Công ty CP Dược phẩm TƯ 25

2. Công ty CP XNK Y tế Việt Nam

3. Công ty CP Dược phẩm TW1- Pharbaco

4. Công ty CP SSV Việt Nam

5. Công ty CP Dược Danapha

6. Công ty CP Dược phẩm TW2

7. Công ty CP Dược phẩm Danasome

8. Công ty CP Dược phẩm TƯ3

9.  Công ty CP Dược phẩm Imexpharm

10. Công ty CP Hóa Dược phẩm Mekophar

11.  Công ty CP Bao bì Dược

12.  Công ty CP Y Dược phẩm Vimedimex

13.  Công ty CP Dược liệu TƯ2

14.  Công ty CP Dược TƯ Mediphaco - Tenamyd

15.  Công ty CP Dược TƯ Vidipha

16. Công ty CP Dược phẩm Yên Bái

17. Công ty CP Dược phẩm OPC

18.  Công ty CP Dược TƯ Mediplantex

19. Công ty CP Hóa Dược Việt Nam

20. Công ty CP Y Dược phẩm Việt Nam (CPV) 

 

Danh mục Tin tức

Tra cứu thông tin số đăng ký Thuốc

Sản phẩm

Công ty thành viên

 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
 • Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
 • Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
 • Công ty CP Dược phẩm Danosome
 • Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 • Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Công ty đối tác

Đối tác 2