Hoạt động nội bộ

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI (19/9/2014)

Ngày 18/9/2014, Tổng công ty Dược Việt Nam đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI cho toàn thể Đảng viên và cán bộ đại học Cơ quan Tổng công ty.


Tại Hội nghị, PGS. TS. Lương Gia Ban, Báo cáo viên Trung ương và Thành ủy Hà Nội đã trực tiếp truyền đạt nội dung Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.


PGS. TS. Lương Gia Ban đã phân tích sâu sắc bối cảnh ra đời của Nghị quyết; Những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo và nội dung của Nghị quyết. Với mục tiêu chung là: Xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học, văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Nghị quyết đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa; phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa; đồng thời, chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

Một số hình ảnh của Hội nghị:

 

1

DS. Nguyễn Quý Sơn - Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Dược Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

 

2

 PGS. TS. Lương Gia Ban, Báo cáo viên Trung ương và Thành ủy Hà Nội

truyền đạt nội dung Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI

 

3

DS. Lê Đông Y, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Dược Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị

 

4

Các cán bộ của Tổng công ty tại Hội nghị 

 

Vinapharm

Danh mục Tin tức

Tra cứu thông tin số đăng ký Thuốc

Sản phẩm

Công ty thành viên

 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
 • Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
 • Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
 • Công ty CP Dược phẩm Danosome
 • Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 • Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Công ty đối tác

Đối tác 2