Trong nước

Công văn số 8787 gửi SYT các tỉnh thành phố về danh sách các cty NN vi pham chất lượng thuốc

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Số: 8787 /QLD-CL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28  tháng 05  năm 2014

V/v công bố các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng (Đợt 4)

 

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện quy định tại công văn số 13719/QLD-CL ngày 23/08/2013 của Cục Quản lý Dược về việc kiểm tra chất lượng thuốc nhập khẩu và công văn số 3256/QLD-CL ngày 05/03/2014 của Cục Quản lý Dược về việc hướng dẫn bổ sung việc KTCL thuốc nhập khẩu theo tinh thần công văn số 13719/QLD-CL;

 Cục Quản lý Dược thông báo:

1.  Công bố Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng (Đợt 4).

2.  Rút ra khỏi Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng đối với 05 công ty sau:

- Công ty Pfizer PGM, France;

- Công ty Denk Pharma GmbH & Co. KG. Germany;

- Công ty Systa Labs – India;

- Công ty Korea Prime Pharm. Co.Ltd. Korea;

- Công ty Macleods Pharmaceuticals Ltd., India.

3.  Danh sách cập nhật các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng tổng hợp từ đợt 1 đến đợt 4 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý dược - Địa chỉ: http://www.dav.gov.vn - Mục Quản lý chất lượng thuốc.

Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thông báo thông tin trên tới các cơ sở y tế trên địa bàn để áp dụng thực hiện hoạt động đấu thầu thuốc theo đúng quy định.

          Cục Quản lý dược thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cục trưởng Trương Quốc Cường (để b/c);

- Cục Quân Y - Bộ quốc phòng;

- Cục Y tế - Bộ Công an;

- Cục Y tế - Bộ Giao thông vận tải;

- Website Cục Quản lý dược;

-   Lưu: VT, CL (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

                     (Đã ký)     

 

 

Đỗ Văn Đông

 

File download :54093-CV 8787 gửi SYT các tinh TP ve ds cac cty NN vi pham CL thuoc.doc

Danh mục Tin tức

Tra cứu thông tin số đăng ký Thuốc

Sản phẩm

 • Sản phẩm trung tâm dược

Công ty thành viên

 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
 • Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
 • Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
 • Công ty CP Dược phẩm Danosome
 • Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 • Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Công ty đối tác

Đối tác 2