Hoạt động của VinaPharm

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP

Sau thời gian gia hạn để có đủ thời gian cho công tác kiện toàn nhân sự và công tác tổ chức Đại hội thành công, ngày 30/6/2023 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP đã được tổ chức thành công tại trụ sở Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP (Tổng công ty).
 
Tại thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 215.876.284 cổ phần chiếm 91,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty và số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp chiếm 91,09% tổng số phiếu biểu quyết của Tổng công ty.
 
 
Đoàn Chủ tọa điều hành ĐHĐCĐ thường niên 2023
 

ĐHĐCĐ thường niên 2023 Tổng công ty được tổ chức trong bối cảnh quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Tổng công ty đã được chuyển giao sang Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản 471/TTg - ĐMDN ngày 27/5/2023. Đại hội vinh dự chào đón sự tham dự của Ông Vũ Tuấn Cường - Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Ông Lê Thanh Tuấn - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước.

 

Tại cuộc họp, các Quý Cổ đông đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua: (1) Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023, (2) Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022, (3) Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP, (4) Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP, (5) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022, (6) Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận 2022, (8) Tờ trình báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và thông qua Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023, (10) Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023 và (11) Tờ trình về việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

Phát biểu tại Đại hội, Ông Vũ Tuấn Cường, Cục trưởng Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế nhấn mạnh: "Với sự quản lý phần vốn chuyên nghiệp của SCIC cùng với quyết tâm của Chính phủ, Bộ Y tế trong nỗ lực cải cách các thủ tục hành chính nhằm phát triển ngành Dược Việt Nam, Tôi đề nghị Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP tập trung vào các lĩnh vực đã có thế mạnh và là thương hiệu riêng của Tổng công ty và các Doanh nghiệp thành viên. Đồng thời tiếp tục đổi mới mô hình quản trị doanh nghiệp để nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh, thực sự nâng cao năng suất, hiệu suất lao động. Tận dụng hiệu quả nguồn các nguồn lực (nhân lực, vốn, giá trị thương hiệu). Tăng cường năng lực cạnh tranh, giữ vững và gia tăng giá trị thương hiệu Vinapharm".
 
 
Cục trưởng Cục Quản lý Dược Vũ Tuấn Cường phát biểu tại Đại hội
 
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã nhận được Đơn xin từ nhiệm của Ông Lê Văn Sơn - Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 do đến tuổi nghỉ hưu theo quy định và Đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Ông Trần Văn Hải.
 
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng công ty thống nhất số lượng thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 06 thành viên và số lượng thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 04 thành viên. Theo đó, Đại hội đã bầu Ông Trần Đức Hùng, Ông Trần Văn Hải bổ sung thành viên HĐQT; Bà Hoàng Diệu Linh và Bà Kiều Thị Minh Hồng bổ sung thành viên BKS.
 
 
Bà Hàn Thị Khánh Vinh trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT,
 BKS Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
 
 
Ông Đinh Xuân Hấn trình bày Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT,
thành viên BKS Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
 
Các thành viên bầu bổ sung HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
Trong phiên họp kiện toàn nhân sự, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã thống nhất bầu Ông Đinh Xuân Hấn giữ chức danh Chủ tịch HĐQT, Ông Trần Đức Hùng giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT (nhiệm kỳ 2021 - 2026) và bổ nhiệm Bà Hàn Thị Khánh Vinh giữ chức vụ Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP.
 
 
    Ông Vũ Tuấn Cường - Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Ông Lê Thanh Tuấn - Phó Tổng giám đốc SCIC tặng hoa
chúc mừng ông Đinh Xuân Hấn được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐQT, Ông Trần Đức Hùng được
 bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT và Bà Hàn Thị Khánh Vinh được bổ nhiệm
giữ chức vụ Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Vinapharm

Trên cơ sở báo cáo kế hoạch của các công ty có vốn đầu tư của Tổng công ty, Đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh tổng hợp năm 2023 của Tổng công ty dự kiến là 276,8 tỷ đồng tổng doanh thu và 211,8 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tương đương tăng trưởng 58,0% và 668,0% so với thực hiện năm 2022; Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến là 5%.
 
 
Ông Lê Thanh Tuấn - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước phát biểu tại Đại hội
 
Với tư cách là cổ đông đại diện sở hữu vốn nhà nước tại Tổng công ty, phát biểu tại Đại hội, Ông Lê Thanh Tuấn - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước nhấn mạnh: "Về phía SCIC, chúng tôi nhận thức rõ với vai trò cổ đông, chúng tôi cam kết sẽ đồng hành với Tổng công ty Dược Việt Nam. Về cơ chế, Tổng công ty Dược Việt Nam sau khi chuyển giao về SCIC sẽ không còn là doanh nghiệp Nhà nước theo nghĩa của Luật Doanh nghiệp, mà giờ Tổng công ty Dược Việt Nam sẽ là doanh nghiệp do doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước có vốn đầu tư tại đó, việc ra các quyết định quản trị liên quan tới thoái vốn, phân chia lợi nhuận... sẽ theo một cơ chế hoàn toàn mới, cơ chế nhanh hơn, gọn hơn. SCIC với tư cách là một doanh nghiệp quản lý trong danh mục đầu tư khoảng 120 doanh nghiệp, SCIC cam kết hỗ trợ kết nối để Tổng công ty Dược Việt Nam có thêm nhiều cơ hội hợp tác để đầu tư trong thời gian tới. Với tư cách cổ đông lớn, SCIC đề nghị HĐQT, Ban điều hành cần sớm xây dựng đề án tái cơ cấu; đầu tư, phát triển hệ thống phân phối; sắp xếp lại các khu đất đang quản lý và sử dụng theo Nghị định 167 và 67 của Chính phủ, đồng thời rà soát, ban hành những quy trình, quy chế để nâng cao hiệu quả quản trị, thích ứng với bối cảnh quản trị mới".
 
 
Toàn cảnh Đại hội

 

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP đã thành công tốt đẹp, các nội dung chương trình đã được các Quý Cổ đông thông qua với tỉ lệ thống nhất cao.

Danh mục Tin tức

Tra cứu thông tin số đăng ký Thuốc

Sản phẩm

Công ty thành viên

 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
 • Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
 • Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
 • Công ty CP Dược phẩm Danosome
 • Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 • Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Công ty đối tác

Đối tác 2