Hoạt động của VinaPharm

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Sáng ngày 21/6/2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP (Vinapharm) theo hình thức trực tuyến đã được tổ chức thành công tốt đẹp.
 
Do diễn biến phức tạp của dịch Covid - 19, để đảm bảo tiếp tục tuân thủ theo các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các khuyến cáo của Bộ Y tế và các chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội về phòng, chống dịch Covid - 19, đảm bảo an toàn cho Cổ đông và doanh nghiệp trước rủi ro dịch bệnh, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP (Vinapharm) đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến vào ngày 21/6/2021; Địa điểm Đoàn Chủ tọa điều hành Đại hội: Số 12 Ngô Tất Tố, phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội. Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội gồm các Ông/Bà: Ông Lê Văn Sơn - Chủ tịch HĐQT, Ông Đinh Xuân Hấn - TV HĐQT, Tổng Giám đốc và Bà Hàn Thị Khánh Vinh - TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc. Tại thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 216.222.590 cổ phần chiếm 91,233% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty và số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp chiếm 91,233% tổng số phiếu biểu quyết của Tổng công ty.
 
 
 

Đoàn Chủ tọa điều hành ĐHĐCĐTN năm 2021

 

Trong cuộc họp ĐHĐCĐ được tổ chức theo hình thức trực tuyến, các Quý Cổ đông đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua: (1) Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP, (2) Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, (3) Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, (4) Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, (5) Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021, (6) Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026, (7) Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020, (8) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán, (9) Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021, (10) Tờ trình báo cáo tiền lương, thù lao Cán bộ quản lý và Thư ký Công ty năm 2020 và thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc năm 2021 và (11) Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021.
 
Năm 2020, bên cạnh những khó khăn chung do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, tình hình bão lũ tại Miền Trung, các vấn đề về nguồn nguyên liệu, đăng ký mới, gia hạn và duy trì số đăng ký cũng làm ảnh hưởng tới kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thành viên nói riêng và hiệu quả sản xuất kinh doanh toàn Tổng công ty (TCT) nói chung. Tuy nhiên, với sự nỗ lực, áp dụng hiệu quả các giải pháp trong điều hành, sản xuất kinh doanh, TCT đã đạt những kết quả đáng khích lệ. Tổng doanh thu tổng hợp của Tổng công ty năm 2020 đạt 275,3 tỷ đồng, bằng 104,5% so với năm trước và bằng 144,8% kế hoạch năm 2020. Lợi nhuận trước thuế tổng hợp năm 2020 đạt 178,6 tỷ đồng, bằng 103,2% so với năm trước và bằng 146,6% kế hoạch năm 2020. Tổng doanh thu hợp nhất của Tổng công ty đạt thấp hơn so với thực hiện năm 2019 (giảm 6,7%) và chưa đạt kế hoạch đề ra (đạt 92,4%) nhưng Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2020 của Tổng công ty vượt kế hoạch được giao 10%.
 
Năm 2021 cũng là năm kết thúc nhiệm kỳ (2016 - 2021) của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP. Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn khách quan, chủ quan khác nhau, nhưng với sự đoàn kết thống nhất, trách nhiệm, cùng các chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, quyết tâm đổi mới phương thức quản trị và sự năng động sáng tạo, nỗ lực của Ban điều hành cùng với cán bộ nhân viên, đặc biệt sự tin tưởng ủng hộ của các Công ty con và các Công ty thành viên cũng như các đối tác chiến lược, Tổng công ty đã hoàn thành tương đối tốt các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua hàng năm với mức tăng trưởng bình quân kép hàng năm của Tổng doanh thu và lợi nhuận giai đoạn (2016 - 2020) lần lượt là 20% và 88%.
 
 
 

 

Ông Lê Văn Sơn - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo tại Đại hội

 

Mục tiêu chiến lược của Tổng công ty là "Trở thành Tổng công ty đầu tư và phân phối dược phẩm, vắc xin - sinh phẩm y tế hàng đầu tại Việt Nam và ngang tầm khu vực. Năm 2030 chiếm lĩnh 20% thị phần phân phối dược phẩm tại Việt Nam."

 

 

Ông Nguyễn Văn Khái - Trưởng BKS trình bày Báo cáo hoạt động của BKS

 

 

Bà Hàn Thị Khánh Vinh - TV HĐQT, PTGĐ trình bày các Tờ trình tại Đại hội

 

 

Cổ đông tham gia thảo luận trực tuyến

 

 

Ông Đinh Xuân Hấn - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trả lời Cổ đông

 

 

Bà Hàn Thị Khánh Vinh - Thành viên HĐQT, PTGĐ trả lời Cổ đông

 

Trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, các Quý Cổ đông đã tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

 

Ông Lê Văn Sơn - CT HĐQT tặng hoa và cảm ơn Ông Trần Anh Vương - TV HĐQT
nhiệm kỳ 2016 - 2021 về những cống hiến, đóng góp cho TCT

 

 

 

Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 ra mắt Đại hội
 
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP (được tổ chức theo hình thức trực tuyến) đã thành công tốt đẹp, các nội dung chương trình đã được các Quý Cổ đông thông qua với tỉ lệ thống nhất cao.
 
 

 

Danh mục Tin tức

Tra cứu thông tin số đăng ký Thuốc

Sản phẩm

 • Sản phẩm trung tâm dược

Công ty thành viên

 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
 • Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
 • Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
 • Công ty CP Dược phẩm Danosome
 • Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 • Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Công ty đối tác

Đối tác 2