Quan Hệ Cổ Đông

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM - CTCP

       Sáng ngày 28/5/2020, tại Trụ sở chính, số 12 Ngô Tất Tố, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội, Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP (Vinapharm - mã chứng khoán DVN) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
 
 
 
 

       Đại hội có sự tham dự của Thạc sĩ Nguyễn Thành Lâm, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế, đại diện các Doanh nghiệp có vốn góp của Vinapharm, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP, Đại diện đơn vị kiểm toán Công ty TNHH E&Y Việt Nam cùng các cổ đông/đại diện cổ đông đại diện cho 221.181.593 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Vinapharm.

 

 

Đoàn chủ tọa làm việc tại Đại hội 

 

       Tại đại hội, các đại biểu đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua: (i) Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020; (ii) Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát; (iii) Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; (iv) Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP và các Tờ trình, nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

 

Ông Lê Văn Sơn - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban điều hành

 

 

Ông Nguyễn Văn Khái - Trưởng BKS trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 

 

Bà Hàn Thị Khánh Vinh - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc trình bày các tờ trình tại Đại hội 

 

       Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2019, để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 2020 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2020 thông qua và mục tiêu chiến lược trong những năm tới, Tổng công ty sẽ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm là: (i) Thực hiện tốt việc quản lý phần vốn Nhà nước và vốn của Tổng công ty đầu tư tại các doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản lý Người đại diện của Tổng công ty; (ii) Triển khai đầu tư xây dựng hệ thống phân phối; (iii) Thực hiện các nội dung tăng cường hợp tác chiến lược giữa Vinapharm và Sanofi. Bên cạnh đó, Vinapharm tiếp tục thực hiện công tác thoái một phần vốn nhà nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và hoàn thành các nhiệm vụ liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid - 19 đã được Bộ Y tế giao theo Quyết định 1372/QĐ - BYT ngày 26/3/2020 và Quyết định số 1726/QĐ - BYT ngày 15/4/2020.

 

Cổ đông thảo luận tại Đại hội 

 

Ông Đinh Xuân Hấn - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trả lời các câu hỏi của cổ đông

 

      Với sự đồng thuận, nhất trí cao của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 với mục tiêu phát triển bền vững.


Danh mục Tin tức

Tra cứu thông tin số đăng ký Thuốc

Sản phẩm

 • Sản phẩm trung tâm dược

Công ty thành viên

 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
 • Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
 • Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
 • Công ty CP Dược phẩm Danosome
 • Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 • Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Công ty đối tác

Đối tác 2