Quan Hệ Cổ Đông

Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 (Ngày 15/05/2020)

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Bao gồm : 

1a.Don dang ky tham du DHDCD 2020. Ca nhan
1b.Don dang ky tham du DHDCD 2020. To chuc
1c.GUQ du DHDCD 2020. Ca nhan
1d.GUQ du DHDCD 2020. To chuc
1e.GUQ du DHDCD 2020. Nhom
1f. Mau The bieu quyet
2. Quy che lam viec tai DHDCD 2020
3. Bao cao cua HDQT va BTGD
4. Bao cao cua BKS
5. To trinh 293.TTr.HDQT v.v du thao Quy che noi bo ve quan tri cong ty
5.1. Du thao quy che quan tri noi bo
5.2. Du thao quy che bo phieu dien tu
6. To trinh 294.TTr.HDQT v.v phan phoi loi nhuan 2019 va KH 2020
7. To trinh 295.TTr.HDQT v.v BC tien luong thu lao CBQL va TKCT 2019 va KH 2020
8. To trinh 296.TTr.HDQT v.v thong qua BCTC da kiem toan 2019
9. To trinh 297.TTr.HDQT v.v lua chon cong ty kiem toan 2020
10. Du thao NGHI QUYET DHDCD thuong nien nam 2020

11. Du kien chuong trinh DHCD thuong nien 2020 

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng ./. 

File download :88250-Tai_lieu_DHDCD_2020.rar

Danh mục Tin tức

Tra cứu thông tin số đăng ký Thuốc

Sản phẩm

 • Sản phẩm trung tâm dược

Công ty thành viên

 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
 • Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
 • Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
 • Công ty CP Dược phẩm Danosome
 • Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 • Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Công ty đối tác

Đối tác 2