Hoạt động của VinaPharm

Quyết định miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng, trưởng phòng tài chính kế toán Tổng công ty Dược Việt Nam (30/5/2017)


QUYẾT ĐỊNH

V/v miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP


HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM – CTCP

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

 Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/11/2016;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm ngày 22/3/2017 và ngày 01/4/2017 của Bà Nguyễn Thị Hằng, Kế toán trưởng Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP;

 Căn cứ Nghị quyết số        /2017/NQ/TCTD-HĐQT ngày     /5/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP;

 Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP,     

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP đối với Bà Nguyễn Thị Hằng, CMND số 011789051 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 15/3/2014, kể từ ngày 01/6/2017.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Hằng chịu trách nhiệm:

1. Bàn giao số liệu và các công việc có liên quan tại thời điểm 31/5/2017 cho Bà Hàn Thị Khánh Vinh – thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc.

2. Chịu trách nhiệm về các công việc, số liệu liên quan đến chức vụ Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính Kế toán của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP đến thời điểm 31/5/2017; Các nội dung công việc đang thực hiện liên quan đến công tác cổ phần hóa Tổng công ty Dược Việt Nam đến thời điểm bàn giao Doanh nghiệp theo quy định.

Điều 3. Trong thời gian thực hiện các thủ tục bổ nhiệm Kế toán trưởng mới, Bà Hàn Thị Khánh Vinh - thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc phụ trách Tài chính Đầu tư có trách nhiệm:

1. Nhận bàn giao số liệu và các công việc có liên quan tại thời điểm 31/5/2017 từ Bà Nguyễn Thị Hằng.

2.  Phụ trách Phòng Tài chính Kế toán kể từ ngày 01/6/2017 cho đến khi Hội đồng quản trị có quyết định khác.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Các Ông (Bà): Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng các phòng: Tổ chức Hành chính, Tài chính Kế toán, Kế hoạch Đầu tư, Khoa học Công nghệ, Kinh doanh Xuất nhập khẩu, Giám đốc các Trung tâm, Trưởng văn phòng đại diện Tổng công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Nguyễn Thị Hằng và Bà Hàn Thị Khánh Vinh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này .

File download :59909-Qđịnh miễn nhiệm kế toán trưởng.rar

Danh mục Tin tức

Tra cứu thông tin số đăng ký Thuốc

Sản phẩm

Công ty thành viên

 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
 • Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
 • Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
 • Công ty CP Dược phẩm Danosome
 • Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 • Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Công ty đối tác

Đối tác 2