Quan Hệ Cổ Đông

Tài liệu ĐHĐCĐ 2019 (Ngày 16/4/2019)

 Tài liệu ĐHĐCĐ 2019 bao gồm :
1. Thu moi hop DHDCD 2019 TCT
2. Don dang ky tham du (ca nhan)
3. Don dang ky tham du (to chuc)
4. GUQ (ca nhan)
5. GUQ (to chuc)
6. GUQ (nhom co dong)
7. QD 015. Ban hanh Quy che lam viec tai DHDCD 2019 TCT (16.4.19)
8. The bieu quyet
9. Bao cao HDQT - BTGD ve KQ2018 va KH2019 (16.4.19)
10. Bao cao BKS (11.4.19)
11. Phan phoi loi nhuan 2018 va KH 2019 (16.4.19)
12. Bao cao tien luong thu lao Can bo quan ly va tky Cong ty 2018 (16.4.19)
13.Thong qua BCTC da kiem toan 2018 (16.4.19)
14. Lua chon Cong ty kiem toan 2019 (16.4.19)
15.Du thao Nghi quyet DHDCD thuong nien nam 2019
16. Du kien CT DHDCD 2019 (10.4.19)

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.
Trân trọng ./.

 

File download :25007-DVN Tailieu DHDCD 2019.rar

Danh mục Tin tức

Tra cứu thông tin số đăng ký Thuốc

Sản phẩm

 • Sản phẩm trung tâm dược

Công ty thành viên

 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
 • Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
 • Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
 • Công ty CP Dược phẩm Danosome
 • Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 • Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Công ty đối tác

Đối tác 2