Tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ (03/3/2017)

Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP thông báo tuyển dụng nhân sự như sau:
 
I. Vị trí công việc: Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư
 
II. Số lượng: 01 người
 
III. Tiêu chuẩn:
 
1. Yêu cầu về trình độ chuyên môn:
 
- Tốt nghiệp Đại học hoặc trên đại học các trường chuyên ngành Kinh tế, Tài chính Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Dược.
 
- Ưu tiên có bằng thạc sỹ kinh tế các trường đại học trong và ngoài nước, có một trong các chứng chỉ: CPA, ACCA, CFA hoặc tương đương.
 
- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh thông thạo 4 kỹ năng (bắt buộc).
 
- Trình độ tin học: Thành thạo tin học văn phòng.
 
 2. Yêu cầu về kỹ năng, kinh nghiệm làm việc:
 
- Có khả năng tư duy chiến lược, nắm bắt được xu hướng biến động của thị trường.
 
- Có ít nhất 8 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực Đầu tư, phân tích tài chính. Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc tại các vị trí tương đương hoặc cao hơn tại các đơn vị có quy mô lớn.
 
- Có tối thiểu 25/35 kỹ năng bản thân (Thích nghi; Tư duy phân tích; Xây dựng mối quan hệ; Giao tiếp; Giải quyết mâu thuẫn; Ra quyết định; Tỉ mỉ, chi tiết; Linh hoạt; Theo dõi kiểm tra; Sáng kiến; Giữa các cá nhân; Quản lý; Lắng nghe; Động lực; Đàm phán; Thuyết phục; Lên kế hoạch và tổ chức; Thuyết trình; Giải quyết vấn đề; Tự đánh giá; Đặt mục tiêu; Thiết lập tiêu chuẩn hiệu quả; Thiết lập các ưu tiên; Quản lý áp lực; Làm việc nhóm....).
 
- Nhanh nhạy, hoạt bát, trung thực, có uy tín và không vụ lợi cá nhân
 
- Ưu tiên ứng cử viển đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Y, Dược.
 
3. Yêu cầu khác: Độ tuổi: Dưới 45 tuổi tính đến thời điểm nộp hồ sơ
 
II. Nội dung công việc:
 
1. Chức năng:
 
- Tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Ban Tổng Giám đốc về Công tác thực hiện và quản lý hoạt động kế hoạch và đầu tư của Tổng Công ty.
 
2. Nhiệm vụ:
 
2.1. Công tác chung:
 
- Tổ chức bộ máy phòng Kế hoạch - Đầu tư đảm bảo thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ của Phòng. Đào tạo, phát triển nhân viên thuộc cấp quản lý. Chủ trì xây dựng quy chế, quy trình hướng dẫn nghiệp vụ phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Phòng
 
2.2. Công tác kế hoạch:
 
- Tổ chức quản lý và thực hiện các công tác xây dựng và quản lý kế hoạch của Tổng Công ty. Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc lập kế hoạch, mục tiêu đầu tư, sản xuất, kinh doanh ngắn hạn, dài hạn.
 
- Tổ chức tiếp nhận, soát xét, phân tích, tổng hợp kế hoạch của các bộ phận, các Các công ty con, Công ty thành viên/trực thuộc, đưa ra ý kiến độc lập, trình Phó TGĐ chuyên trách và Ban Tổng Giám đốc phê duyệt.
 
- Tổ chức phổ biến các mục tiêu, kế hoạch do Hội đồng quản trị Tổng công ty phê duyệt, ban hành tới các bộ phận, các Công ty con, Công ty thành viên/trực thuộc.
 
- Tổ chức giám sát, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch của các bộ phận, các Công ty con, Công ty thành viên/trực thuộc theo mục tiêu, kế hoạch chung, đưa ra các cảnh báo kịp thời khi các bộ phận, các Công ty không đảm bảo kế hoạch, mục tiêu hoạt động, không bảo vệ quyền lợi của Tổng công ty.
 
- Tổ chức lập báo cáo tổng hợp về kết quả thực hiện mục tiêu, kế hoạch chung của Tổng Công ty, phân tích nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn tới kết quả thực hiện mục tiêu trình Ban lãnh đạo công ty. Đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các bộ phận, các Công ty trong Tổng Công ty.
 
2.3. Công tác Đầu tư:
 
- Tổ chức quản lý và thực hiện các công tác thẩm định đầu tư đối với các dự án đầu tư của Tổng Công ty. Tham mưu cho Ban Lãnh đạo đối với các dự án đầu tư.
 
- Tổ chức phân tích hoạt động kinh doanh, đầu tư của các dự án/ đơn vị do Tổng Công ty đầu tư. Đánh giá hiệu quả và có báo cáo trình Tổng Giám đốc và Phó TGĐ phụ trách.
 
- Phụ trách, quản lý toàn bộ danh mục đầu tư, danh mục tài sản của Tổng Công ty
 
- Tổ chức nghiên cứu, tìm kiếm, đề xuất và xúc tiến các cơ hội đầu tư trong và ngoài nước. Xây dựng và đưa ra đề xuất, kiến nghị các mô hình quản lý dự án kinh doanh với Ban Tổng giám đốc.
 
- Tham mưu cho Tổng Giám đốc, Phó TGĐ chuyên trách trong việc thực hiện các dự án đầu tư, các hợp đồng đã ký kết, cơ cấu danh mục đầu tư.
 
- Tổ chức phân tích, đánh giá thị trường, tìm kiếm cơ hội đầu tư cho Tổng công ty, thực hiện và thẩm định tính khả thi của các phương án đầu tư.
 
- Tổ chức phân tích tình hình hoạt động đầu tư, hoạt động kinh doanh của Tổng công ty nhằm đánh giá kết quả, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tổng công ty, nghiên cứu đưa ra những đề xuất, kiến nghị cụ thể cho từng danh mục đầu tư theo từng giai đoạn.
 
- Tổ chức phân tích hoạt động kinh doanh, đầu tư của các đơn vị mà Tổng công ty đã tham gia đầu tư, góp vốn ..., đánh giá hiệu quả và có báo cáo Tổng Giám đốc và/hoặc Phó TGĐ chuyên trách. 
 
- Chủ trì xây dựng quy chế, quy trình hướng dẫn nghiệp vụ phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Phòng.
 
- Quản lý, theo dõi danh mục đầu tư của Tổng công ty, chấp hành nghiêm túc chế độ báo cáo đầu tư theo quy định của Tổng công ty.
 
2.4. Phối kết hợp chặt chẽ với các Phòng, Ban có liên quan để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của phòng.
 
2.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ theo chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc và HĐQT.
 
3. Trách nhiệm và quyền hạn
 
3.1. Trách nhiệm:
 
a. Trách nhiệm đối với Tổng công ty:
 
- Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế, kỷ luật lao động, an toàn lao động và các quy định khác của Tổng công ty.
 
- Không được phép tiết lộ các bí mật về hoạt động SXKD, công nghệ, quản lý, các tài liệu văn bản... cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào.
 
- Không được phép làm tổn hại uy tín, quyền lợi, lợi ích Tổng công ty dưới bất kỳ hình thức nào.
 
b. Trách nhiệm đối với công việc:
 
Trách nhiệm chung:
 
- Thực hiện trách nhiệm được giao một cách trung thực, mẫn cán vì lợi ích hợp pháp của Tổng công ty theo đúng quy định của Pháp luật.
 
- Không nhận hối lộ, mua chuộc, quà biếu, tiền hoa hồng hay bất kỳ vật chất có giá trị nào khác nhằm thu lợi cá nhân không chính đáng và tổn hại đến Tổng công ty.
 
Trách nhiệm đối với vị trí công tác:
 
- Đảm bảo tổ chức tốt công tác đầu tư của Tổng công ty.
 
- Chịu trách nhiệm trước Ban Tổng Giám đốc về số liệu báo cáo và kết quả công việc do mình phụ trách.
 
- Báo cáo Ban Tổng Giám đốc kết quả công việc tuần, tháng, quý, báo cáo tổng kết năm của Phòng Đầu tư.
 
- Báo cáo Ban Tổng Giám đốc xem xét giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền giải quyết của Trưởng phòng.
 
- Phối hợp với các phòng ban, đơn vị liên quan để giải quyết các công việc phát sinh.
 
- Sẵn sàng thực hiện các công việc hợp pháp khi được Ban Tổng Giám đốc giao phó hoặc huy động.
 
3.2. Quyền hạn
 
- Có quyền độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế hoạch, đầu tư.
 
- Được quyền sắp xếp, bố trí phân công công việc cho nhân viên trong phòng phù hợp với yêu cầu công việc và khả năng trình độ của từng người và tùy từng thời điểm.
 
- Đề xuất ý kiến, kiến nghị với Ban lãnh đạo Tổng công ty về các vấn đề thuộc phòng phụ trách.
 
- Được quyền kiến nghị Ban Tổng Giám đốc phương án điều chỉnh vốn và các nguồn lực khác khi cần thiết để đảm bảo điều kiện thực hiện nhiệm vụ Đầu tư của Tổng công ty.
 
- Được quyền đề xuất bố trí sắp xếp công việc của nhân viên nếu thấy không đáp ứng được yêu cầu.
 
- Được quyền đề nghị, yêu cầu các đơn vị, cá nhân trong Tổng công ty giúp đỡ hoặc phải thực hiện các nhiệm vụ liên quan đã được quy định trong quy chế, quy định hoặc hệ thống quản lý chất lượng của Tổng công ty.
 
- Được quyền tổ chức, triệu tập các cuộc họp tổ công tác, nhóm làm việc đối với các cá nhân, đơn vị trong Tổng công ty phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực công tác do mình phụ trách.
 
- Được quyền đề xuất điều kiện làm việc đáp ứng yêu cầu công việc, đề xuất khen thưởng cho những sáng kiến, cải tiến nhằm đáp ứng yêu cầu công việc được tốt hơn.
 
V. Hồ sơ xin việc bao gồm:
 
- Đơn xin việc;
 
- Giấy khám sức khỏe (trong vòng 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ)
 
- 04 Ảnh 3x4 (được chụp trong vòng 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ)
 
- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan đang công tác)
 
- Văn bằng, chứng chỉ liên quan.
 
VI. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:
 
- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 01/3/2017 đến hết ngày 31/3/2017
 
- Phương thức nộp hồ sơ:
 
Lựa chọn 1 trong 2 hình thức sau:
 
+ Nộp trực tiếp Phòng Tổ chức Hành chính, Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP, số 12 Ngô Tất Tố, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội.
 
(Trong trường hợp này sẽ nộp bản chính đơn xin việc, Giấy khám sức khỏe, Sơ yếu lý lịch; Bản sao công chứng các văn bản, chứng chỉ liên quan)
 
+ Nộp hồ sơ vào địa chỉ email: thanhtctd@gmail.com
 
(Trong trường hợp này sẽ gửi bản scan Hồ sơ xin việc theo quy định tại mục V. Tiêu đề email: Hồ sơ xin việc Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư)
 
Lưu ý: Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP không hoàn trả hồ sơ đối với tất cả các ứng viên nộp hồ sơ xin việc.
 
Trân trọng

Danh mục Tin tức

Tra cứu thông tin số đăng ký Thuốc

Sản phẩm

 • Sản phẩm trung tâm dược

Công ty thành viên

 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW1- CPC1
 • CÔNG TY DƯỢC PHẨM TW 2- CODUPHA
 • Công ty TNHH MTV Dược phẩm TW3 Đà Nẵng
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW1- PHARBACO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)
 • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
 • Công ty cổ phần Dược phẩm TW2 - Hà Nội Dopharma
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TW2- PHYTOPHARMA
 • CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW3- FORIPHARM
 • Công ty CP Dược phẩm Danosome
 • Công ty Cổ phần Bao Bì Dược
 • CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
 • Công ty Cổ phần Dược TW MEDIPHARCO - TENAMYD
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPLANTEX

Công ty đối tác

Đối tác 2